محمد ناظم

محمد ناظم

محمد ناظم نویسنده و متولد سال 1345 و مشاور و ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی می باشد.

کتاب های محمد ناظم

نواندیشی و موفقیت