محمدحسن قدردان قراملکی

محمدحسن قدردان قراملکی

محمدحسن قدردان قراملکی فیلسوف ایرانی و استاد کلام در پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی است. کتابهای او با عنوان خدا و مشکل شر و قرآن و پلورالیسم برنده جایزه کتاب سال حوزه شد.

کتاب های محمدحسن قدردان قراملکی

قرآن و علم کلام


نقد مکتب تفکیک


درباره پیامبر اعظم (ص)


خداشناسی


دین و نبوت


امامت


قاعده الواحد


فاعلیت خداوند


عدل الهی


سیاست و حکومت


معاد