محمدحسن قدردان قراملکی

محمدحسن قدردان قراملکی

محمدحسن قدردان قراملکی فیلسوف ایرانی و استاد کلام در پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی است. کتابهای او با عنوان خدا و مشکل شر و قرآن و پلورالیسم برنده جایزه کتاب سال حوزه شد.

کتاب های محمدحسن قدردان قراملکی

قاعده الواحد


قرآن و علم کلام


امامت


فاعلیت خداوند


درباره پیامبر اعظم (ص)


خداشناسی


دین و نبوت


عدل الهی


معاد