اشتفان مایچاک

اشتفان مایچاک

اشتفان ماژتچاک استاد فلسفه در دانشکده هنر در دانشگاه کاسل است. از سال 2006 وی سردبیر مدیر مطالعات ویتگنشتاین، سالنامه بین المللی برای تحقیقات ویتگنشتاین، و از سال 2009 رئیس انجمن بین المللی لودویگ ویتگنشتاین e.V بوده است.

کتاب های اشتفان مایچاک

ویتگنشتاین و پیامدها