فرانتس یوزف وتس

فرانتس یوزف وتس

فرانتس یوزف وتس زاده 19 مارس 1958 در راکنبرگ ، فیلسوف آلمانی است. او در دانشگاه شوویش گموند فلسفه تدریس می کند. 

کتاب های فرانتس یوزف وتس