پیر دو بوادفر

پیر دو بوادفر

پیر دو بوادفر (1926 - 2002)، نویسنده و دیپلمات مدیر رادیو، سپس مشاور فرهنگی سفارت فرانسه در لندن، نویسنده یک تاریخ زنده یادآور ادبیات مدرن (1939-1968) و مقالاتی است که به شش زبان ترجمه شده است.

کتاب های پیر دو بوادفر

شاعران امروز فرانسه