ناتالی راجرز

ناتالی راجرز

دکتر ناتالی راجرز، مشاور برجسته در مدرسه کارشناسی ارشد Saybrook است و قبلاً در دانشکده های موسسه مطالعات تلفیقی کالیفرنیا و موسسه روانشناسی شخصی بوده است. در سال 1984 وی موسسه درمانگری هنری مبتنی بر شخص و سازمان مادر، منابع برای خلاقیت و آگاهی را تاسیس کرد، جایی که به عنوان معلم، مربی، تسهیل کننده کارگاه، مشاور و عضو هیئت مدیره تا زمان بسته شدن آن در سال 2005 شرکت کرد.

کتاب های ناتالی راجرز

زن شاداب