جینین راث

جینین راث

جینین راث در شهر نیویورک متولد شد. او نویسنده و معلمی است که از طریق کار خود در زمینه اختلالات خوردن ، شهرت بین المللی کسب کرده است. او چندین کتاب نوشت ، از جمله "تغذیه قلب گرسنه" ، "وقتی غذا عشق می شود" ، "زنان ، غذا و خدا: مسیری غیر منتظره برای تقریباً همه چیز"و... کتابهای وی به پیوند بین خوردن وسواسی-اجباری و رژیم های غذایی دائمی با موضوعات عمیقاً شخصی و معنوی متمرکز است که بسیار فراتر از غذا ، وزن و تصویر بدن است. او ستون های ماهانه را در مجله Good Housekeeping و مجله Prevention نوشته است.

کتاب های جینین راث

زنان، غذا و خدا


وقتی غذا عشق می شود