جیم کت کارت

جیم کت کارت

جیم کات کارت کارآفرین، سخنران و نویسنده آمریکایی است.

کتاب های جیم کت کارت

آئین روابط موثر