سیمون ایگنفلت نیلسن

سیمون ایگنفلت نیلسن

سیمون ایگنفلت نیلسن (Simon Egenfeldt-Nielsen)، یکی از اعضای مرکز تحقیقات بازی های رایانه ای در دانشگاه IT کپنهاگ است.

کتاب های سیمون ایگنفلت نیلسن