معین فروغی

معین فروغی

معین فروغی نویسنده ایرانی متولد سال 1369 می باشد. حوزه‌های تخصصی ایشان مدیریت، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مسایل جاری مدیران می باشد.

کتاب های معین فروغی