مسعود صدرمحمدی

مسعود صدرمحمدی

مسعود صدرمحمدی مترجم ایرانی و متولد سال 1368 می باشد. ایشان دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آنکارا می باشد.

کتاب های مسعود صدرمحمدی

ای جماعت، اویانین