عزیز حجاجی کهجوق

عزیز حجاجی کهجوق

عزیز حجاجی کهجوق متولد سال 1355 می باشد. ایشان استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب می باشد.

کتاب های عزیز حجاجی کهجوق

قصه های قطعه قطعه


قصص الشعراء


کشکول ششدانگ شکسپیر


قصه ها و غصه های زال زر


قصه های بابا نورالدین


سه تا سه تا سه


سه چهار نکته


تر و خشک