سالوادور مینوچین

سالوادور مینوچین

سالوادور مینوچین (13 اکتبر 1921 - 30 اکتبر 2017) یک درمانگر خانواده بود که در سان سالوادور، انتری ریوس، آرژانتین متولد و بزرگ شد. او خانواده درمانی ساختاری را توسعه داد که مشکلات خانواده را با ترسیم روابط بین اعضای خانواده یا بین زیر مجموعه های خانواده برطرف می کند. این نمودارها نشان دهنده پویایی قدرت و همچنین مرزهای بین زیر سیستم های مختلف است. درمانگر سعی می کند روابط ناکارآمد درون خانواده را مختل کرده و باعث شود که آنها به یک الگوی سالم تر بروند.

کتاب های سالوادور مینوچین

خانواده و خانواده درمانی