علی معصومی

علی معصومی

کتاب های علی معصومی

کتابچه پاد زیبایی شناسی


رز زرد


پایان دوئل


رویاهای قطار


تصویر مردم


هولوگرامی برای شاه


داستان پسامدرنیستی


آنچه با خود حمل می کردند


روش شناسی هنر