دانیلین لوزیک

دانیلین لوزیک

دانیلین لوزیک (Donileen R. Loseke) (متولد: 1947) استاد جامعه شناسی در دانشگاه فلوریدا جنوبی است. او رئیس سابق انجمن مطالعه تعامل نمادین ، نویسنده کتاب زن کتک خورده است.

کتاب های دانیلین لوزیک