حسین درودیان

حسین درودیان

دکتر «حسین درودیان» متولد سال 1363، مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب «معماران پول» می باشد.

کتاب های حسین درودیان

معماران پول