ایوالیلا پسران

ایوالیلا پسران

دکتر ايواليلا پسران (Evaleila Pesaran) عضو سیاست و روابط بین الملل معاون مدرس و علوم اجتماعی و سیاسی انسانی (HSPS) است.
تحقیقات وی بر روندهای تغییرات اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه، با تمرکز ویژه ایران، متمرکز است. او به دنبال بررسی تأثیرات مشارکت اقتصادی خارجی در خاورمیانه است، خواه با اشاره به امتیازات تاریخی نفت یا تحریم های اقتصادی کنونی.

کتاب های ایوالیلا پسران