واندانا دسای

واندانا دسای

وندانا دسای (Vandana Desai) متولد سال 1965، مدرس ارشد جغرافیای توسعه در رویال هالووی، دانشگاه لندن است.

کتاب های واندانا دسای

هم گام با مطالعات توسعه