باری آر وینگاست

باری آر وینگاست

باری آر وینگاست، زاده ی 1 سپتامبر 1952، متخصص علوم سیاسی، اقتصاددان و نویسنده ای آمریکایی است. او استاد دانشگاه استنفورد است و در نهاد هوور نیز تدریس می کند. بیشتر آثار وینگاست به ارتباط میان سیاست و اقتصاد مربوط می شود.

کتاب های باری آر وینگاست

خشونت و نظم های اجتماعی


در سایه خشونت