جان جوزف والیس

جان جوزف والیس

جان جوزف والیس، تاریخ نگار اقتصادی و نویسنده ای آمریکایی است. او در حوزه ی تعاملات توسعه ی سیاسی و اقتصادی فعالیت می کند و الگوهای متغیر اقتصادی در جهان و تأثیر آن ها بر دنیای سیاست را مورد تحلیل قرار می دهد.

کتاب های جان جوزف والیس

خشونت و نظم های اجتماعی


در سایه خشونت