رحمت امینی

رحمت امینی

رحمت امینی متولد سال 1350، نمایشنامه نویس و کارگردان ایرانی می باشد.

کتاب های رحمت امینی

بهروز غریب پور


تئاتر پداگوژیک