اسرائیل ولفنسون

اسرائیل ولفنسون

اسرائیل ولفنسون نویسنده، مورخ و محقق اسرائیلی بود، بیشتر بخاطر کتابها و مطالعاتش به زبان عربی درباره قوم یهود در عربستان و زبانهای سامی مشهور بود.

کتاب های اسرائیل ولفنسون

تاریخ زبان های سامی