حسام سبحانی طهرانی

حسام سبحانی طهرانی

کتاب های حسام سبحانی طهرانی

یک توپ برای همه!


دیدار با دادلی


من هم بغل می خواهم


مهمانی هیولاهای دندان


داگلی بغلی


یکی برای همه، همه برای یکی


سفر با دایناسور


فرمانروای عالم هپروت


لوبی ها در عدد هیچ


لوبی ها در بلوز جدید


آقای زیرتختی


لوبی ها در من نبودم


لوبی ها در کلمه های مخالف