سعدالدین وراوینی

سعدالدین وراوینی

سعدالدین وراوینی نویسنده ایرانی متولد سال 1338 می باشد. از نویسندگان ایرانی و دومین مترجم کتاب مرزبان‌نامه از زبان طبری به زبان فارسی است که از جمله آثار مهم نثر مصنوع فارسی و به روش کلیله و دمنه در ذکر قصص و امثال و حکم فراهم شده و مطالب آن از زبان وحوش و طیور و دیو و پری و آدمی بیان شده‌است.

کتاب های سعدالدین وراوینی

تصحیح و شرح مرزبان نامه


مرزبان نامه