امیر عمادالدین صدری

امیر عمادالدین صدری

امیر عمادالدین صدری متولد سال 1357، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های امیر عمادالدین صدری

بلخ و زبان بلخی