ارین کلابوگ

ارین کلابوگ

ارین کلابوگ (Erin Clabough) مادر چهار فرزند است که دارای دکترای علوم اعصاب است. شیوه والدین وی به شدت تحت تأثیر سابقه او در تحقیقات توسعه مغز بوده است.

کتاب های ارین کلابوگ

طبیعت ثانوی