جاناتان بایلین

جاناتان بایلین

جاناتان بایلین (Jonathan Baylin)، دکترای روانشناسی ، در کار خصوصی ، کارگاه هایی را برای درمانگران در زمینه ادغام دانش در مورد مغز با روان درمانی ارائه می دهد.

کتاب های جاناتان بایلین

مغز، دلبستگی و روان درمانی