رابرت استارلینگ

رابرت استارلینگ

رابرت استارلینگ در مدرسه شروع به ابله سازی موجودات و شخصیت ها کرد و از آن زمان متوقف نشده است. او در بریستول انگلستان زندگی و کار می کند، و وقتی از شخصیت های جدید استفاده نمی کند یا داستان نمی نویسد، می توان او را در حال مجسمه سازی، دم کردن قهوه یا آموزش بچه ها پیدا کرد.

کتاب های رابرت استارلینگ

فرگال با فرن آشنا می شود


فرگال از کوره در می رود


فرگال به اردو می رود