گلنیس نلیست

گلنیس نلیست

گلنیس نلیست نویسنده چندین کتاب کودک است، از جمله خال کوچک امید پیدا می کند و. او همچنین نویسنده کتاب های پرفروش 'Twas the Evening of Christmas' و مجموعه محبوب 'نامه های عاشقانه از خدا و زمان محکم' است. نوشته های او نشان دهنده اشتیاق عمیق برای کمک به کودکان برای کشف شادی در جهان است.

کتاب های گلنیس نلیست

هدیه ی خوشمزه


امید تازه