کترینا اینگلمن سوندبرگ

کترینا اینگلمن سوندبرگ

کترینا اینگلمن سوندبرگ، زاده ی سال 1948، نویسنده ای سوئدی است. کتاب های او به فروش بیش از سیصدهزار نسخه ای در سوئد دست یافته اند و به چندین زبان ترجمه شده اند. اینگلمن سوندبرگ قبل از نویسندگی، به عنوان یک باستان شناس دریایی کار می کرد.

کتاب های کترینا اینگلمن سوندبرگ