دارن هنلی

دارن هنلی

دارن ریچارد هنلی، مدیر اجرایی شورای هنر انگلستان و نویسنده کتابهای مربوط به هنرها است. او در مراسم افتخارات سال نو در سال 2013 به دلیل خدمات به موسیقی، افسر درجه امپراتوری بریتانیا (OBE) منصوب شد. او عضو شورای صنایع خلاق دولت انگلستان و عضو شورای انگلستان از فدراسیون صنایع خلاق است.

کتاب های دارن هنلی