ال دی جنسن

ال دی جنسن

 ال دی جنسن ، ساکن مادام العمر آیداهو ، در پوکاتلو با خانواده حیواناتش از جمله سگ ، گربه ، خرگوش لپه فرانسوی ، طوطی خاکستری آفریقایی و اورانیای پرستش شده زندگی می کند. او در حال حاضر روی رد مردی به زنان از زمین ، مردان از اورانوس کار می کند ، البته با کمک و مشارکت زیاد مرد خانه اش.

کتاب های ال دی جنسن