ملیسا ارلو

ملیسا ارلو

ملیسا اورلو نویسنده دو کتاب برنده جایزه در مورد تاثیر ADHD در روابط است - ADHD Effect on Marriage (2010) و The Couple's Guide to Threating with ADHD (2014 ، with Nancie Kohlenberger) و یکی از برجسته ترین مقامات محسوب می شود.

کتاب های ملیسا ارلو

زندگی با همسر حواس پرت