جین لروی

جین لروی

جین لروی ده سال به عنوان معلم مشغول به کار بود تا اینکه در سال 2010 نویسنده تمام وقت شد. او ده ها کتاب کودک نوشته است که چندین کتاب از آنها به چندین زبان منتشر شده است. او در فرانسه زندگی می کند.

کتاب های جین لروی