محبوبه حاج قاسمی

محبوبه حاج قاسمی

محبوبه حاج قاسمی نویسنده ایرانی متولد سال 1357 می باشد. ایشان مدرس شخصیت شناسی می باشند.

کتاب های محبوبه حاج قاسمی

آناتومی شخصیت