شاهین کلانتری

شاهین کلانتری

از سال 84 به عنوان کارتونیست، روزنامه نگار، مدرس و نویسنده فعالیت کرده . در حال حاضر به صورت جدی در زمینۀ آموزش، مشاوره و استراتژی محتوا فعالیت می کند.

کتاب های شاهین کلانتری