جنیس ون کلیو

جنیس ون کلیو

جنیس ون کلیو (Janice Pratt VanCleave) معلم سابق کلاس دوم متوسطه است که بیش از 50 کتاب علوم و ریاضی برای کودکان و مربیان نوشته است. کتابهای او شامل راهنمای Janice VanCleave است! پروژه علمی من فردا به پایان می رسد!

کتاب های جنیس ون کلیو

چگونه پژوهش کنیم؟


بازی کن و بیاموز