فسولت و.ایسایف

فسولت و.ایسایف

استاد بازنشسته جامعه شناسی در دانشگاه تورنتو است. او در کالج LaSalle، دانشگاه کاتولیک آمریکا تحصیل کرده است، که مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه هاروارد گرفته است. رشته تحصیلی وی نظریه جامعه شناسی و روابط قومی و نژادی است.

کتاب های فسولت و.ایسایف