ویکتور داویچ

ویکتور داویچ

ویکتور داویچ (Victor Davich) صاحب مدیتیشن و ذهن آگاهی است. فروش کتابهای پرفروش مدیتیشن او در حال حاضر بیش از 150،000 نسخه است.

کتاب های ویکتور داویچ

مدیتیشن هشت دقیقه ای