د ا استریکلند

د ا استریکلند

 د ا استریکلند (Donald A. Strickland) متولد سال 1934، نویسنده آمریکایی می باشد.

کتاب های د ا استریکلند

مقدمه ای بر تحلیل سیاسی