اینگر شلزباک

اینگر شلزباک

 

اینگر شلزباک، اهل نروژ،  به‌ عنوان استاد و پژوهش‌گر روان‌شناسی سیاسی در مرکز جنسیت، صلح و امنیت، مؤسسه پژوهش صلح اسلو و استادیار روان‌شناسی فرهنگ و جامعه در گروه روان‌شناسی دانشگاه اسلو مشغول به‌ کار است. او حرفه‌ پژوهش‌گری خود را با مطالعه شکل‌گیری هویت زنان در مناطق مورد‌ مناقشه آغاز کرد و رساله‌ دکتری خود را با موضوع پیامدهای تجاوز گروهی و خشونت جنسی در جنگ بوسنی ارائه داد.

کتاب های اینگر شلزباک