شهاب موسوی

شهاب موسوی

شهاب موسوی مترجم ایرانی متولد 1370 می باشد.

کتاب های شهاب موسوی

معامله گر منطقی