شاهین شایان آرانی

شاهین شایان آرانی

شاهین شایان آرانی نویسنده ایرانی متولد سال 1337 می باشد. ایشان دکترای مدیریت بازرگاني (DBA)، دانشگاه کالیفرنیا در شهر لوس آنجلس. “California Coast University” را دارد.

کتاب های شاهین شایان آرانی

مهندسی مالی اسلامی


مدیریت ریسک جامع بنگاه


مدیریت سرمایه گذاری و ریسک