جلیل مسعودی فرد

جلیل مسعودی فرد

 جلیل مسعودی فرد متولد سال 1341، استاد گروه ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه پیام نور خراسان شمالی می باشد.

کتاب های جلیل مسعودی فرد

سماع جان