هاروی تامپسون

هاروی تامپسون

هاروی تامپسون به عنوان مدیر عامل خدمات جهانی IBM بوده است. او به‌ عنوان عضو هیئت تحریریه مجله بازاریابی خدمات مالی فعالیت کرده است.

کتاب های هاروی تامپسون

چه کسی مشتری مرا دزدید؟