جسیکا شوارزر

جسیکا شوارزر

بازار سهام اشتیاق بزرگ من است. من می خواهم به خوانندگان و "طرفداران" بهترین پوشش ممکن را در بازارها و سایر موضوعاتی که بر امور شخصی افراد تأثیر می گذارد، ارائه دهم. امیدوارم با کتاب هایم مردم بیشتری را در مورد بازار سهام هیجان زده کنم و فرهنگ حقوق صاحبان سهام آلمان را پیش ببرم.

کتاب های جسیکا شوارزر

از طمع تا وحشت