فلوریان راستلر

فلوریان راستلر

فلوریان راستلر یک مربی دارای مجوز Mind Mapping است که در مونیخ مستقر است و با تونی بوزان آموزش دیده است. طی شش سال گذشته وی بیش از 300 سمینار Mind Mapping ارائه داده است. برخی از سازمان هایی که وی با آنها کار کرده است شامل بوش، MTU ، زیمنس و فولکس واگن و همچنین اتاق های تجارت و دانشگاه های مختلف است.

کتاب های فلوریان راستلر

نقشه بندی ذهنی برای همه