جویس لین کندی

جویس لین کندی

جویس لین کندی ستون نویس اتحادیه ملی است که در روزنامه ها و وب سایت های سراسر کشور می نویسد. او نویسنده هفت کتاب مدیریت شغلی است ، و بیش از 30 سال تجربه در زمینه اشتغال دارد.

کتاب های جویس لین کندی