مهدی شاه خلیلی

مهدی شاه خلیلی

مهدی شاه خلیلی مترجم ایرانی متولد سال 1339 می باشد.

کتاب های مهدی شاه خلیلی

بدن انسان


فضا


طبیعت


دایناسورها


قاتل یک روح است


قتل در پرده ی اول


هدیه ی شوم