اسماعیل علی پور

اسماعیل علی پور

اسماعیل علی پور متولد سال 1350؛ شاعر معاصر می باشد.

کتاب های اسماعیل علی پور

این همه قار از کجا می آید